Waxing

Name Price (€)
Waxing upper lip 15.5
Waxing chin 15
Waxing cheeks 22
Waxing armpit 24
Waxing upper arm 26
Waxing lower arm 26