Waxing

Name Price (€)
Waxing upper lip 14.5
Waxing chin 13.5
Waxing cheeks 19.5
Waxing armpit 19
Waxing upper arm 21
Waxing lower arm 21
Waxing thigh 27
Waxing lower leg 25